Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJNE
Predávajúci:
Sídlo :  ​MT-SPORT Trading s. r. o. , Slnečná 605/6, 029 51 Lokca
Prevádzka : ​MT-SPORT, ​​Hradská 141/22, 029 51 Lokca 
IČO: ​52639452
IČ DPH: ​SK2121095845
DIČ: ​2121095845
Zapísaná v živnostenskom registri č.560-26346 Námestovo
Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru zo strany predávajúceho, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva : Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139, www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. OBJEDNÁVKA
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Predmetom nákupu je tovar uvedený v objednávke. Parametre, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov.
Predávajúci sa zaväzuje, že produkty vyhovujú daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky, riadne vybavené návodom na obsluhu. Preto žiadame pred použitím produktov prečítať a postupovať podľa návodu na použitie. Minimálne odporúčame zákazníkom aby, pred každou jazdou skontrolovali dotiahnutie a správne osadenie kolies, predstavca, sedla so sedlovkou, kormidla (riadidiel), bŕzd a ich funkčnosť. Žiadame vás, aby ste vo vlastnom záujme do objednávkového formulára uvádzali presné a pravdivé údaje a predišli tak zbytočným komplikáciám pri vybavovaní objednávok. Úspešnosť odoslania objednávky je po prijatí v systéme potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Táto správa je pre kupujúceho informáciou o tom že objednávka bola úspešne odoslaná, zaevidovaná v našej firme a čaká na prijatie pracovníkom eshopu. V prípade ak sa z akéhokoľvek dôvodu vyskytla v objednávkovom formulári chyba, neodkladne kontaktujte našu firmu. Upozorňujeme, že podmienkou pre nadobudnutie platnosti vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.
V prípade, ak v dobe medzi objednaním tovaru a jeho dodaním došlo k zmene ceny objednaného tovaru, za právoplatnú sa považuje cena aktuálna v čase prijatia objednávky a je uvedená aj v objednávkovom formulári. Ceny na eshope sú uvedené bez garančnej prehliadky. Ceny v kamennej predajni môžu byť vyššie o 0-5% s garančnou prehliadkou.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci musí oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti vrátane identifikačných údajov (IČO, DIČ, IČ DPH), adresu trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti vrátane PSČ, adresu pre doručenie zásielok, číslo telefónu a emailovú adresu. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho. Tieto údaje môžu byť použité len v súvislosti s realizovaním objednávok, platieb, zasielaním informácii a ponúk a všetkými potrebnými úkonmi potrebnými na zrealizovanie obchodu vrátane účtovných operácií a vystavovania účtovných dokladov. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci meniť po prihlásení sa do svojho účtu. Údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky (banky, zmluvná maloobchodná predajňa - odberné miesto, doručovateľské služby). Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.
Naša spoločnosť postupuje v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Kupujúci môže požadovať zrušiť registráciu, v tomto prípade je nutné kontaktovať predávajúceho e-mailom s presnou požiadavkou. Registrácia mu bude následne zrušená. Kupujúci si môže zvoliť či chce alebo nechce aby mu boli zasielané novinky sám po prihlásení sa do svojho účtu. Využívaním tohto internetového zásielkového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kedykoľvek písomnou formou odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.


3. STORNO OBJEDNÁVKY

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO
Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho iba ak ešte objednaný tovar nebol odovzdaný prepravcovi. Ak kupujúci stornuje objednávku po jej odovzdaní prepravcovi, je povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci môže uplatniť právo na náhradu škody hlavne v prípadoch ak tovar bolo nutné na špeciálne želanie kupujúceho zaobstarať alebo ak už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov na zaobstaranie tovaru. Poplatok za storno objednávky môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru. Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o storno poplatok bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 10 pracovných dní od doručenia storna objednávky.
STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO
Objednávka alebo jej časť môže byť stornovaná zo strany predávajúceho v nasledovných prípadoch:
- Predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
- Tovar už nie je dostupný alebo sa už nevyrába, prípadne sa výrazne zmenili vlastnosti alebo cena tovaru. V tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak kupujúci za tovar už zaplatil celú sumu, alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet do 10 pracovných dní ak nebude dohodnuté inak.


4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000, Predpisu č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
V tomto prípade je kupujúci povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať predávajúcemu nasledovné:
- Formulár viď nižšie
- Písomné odstúpenie od zmluvy, ktoré musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
- Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (návodu, záručného listu ak bol dodaný spolu s tovarom). Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý a nepoškodený
- Doklad o kúpe
Tovar je potrebné poslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu počas prepravy k predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 14 pracovných dní od obdržania tovaru a všetkých dokladov potrebných k odstúpeniu od zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar použitý alebo poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar zníženú o hodnotu jeho opotrebenia (1% z celkovej sumy za každý deň používania) a zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka. Predávajúci vráti túto zníženú cenu do 15 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu znáša kupujúci. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci vracia kupujúcemu len poštovné, ktoré bolo zaplatené pri objednávke tovaru.


V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu dodania tovaru ktorý plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúci. Tovar sa považuje za zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám ak má rovnakú alebo podobnú charakteristiku, aká je uvedená v ponuke tovaru v internetovom zásielkovom obchode predávajúceho. Ak kupujúci nesplní pri odstúpení od kúpnej zmluvy niektorú uvedenú povinnosť, odstúpenie sa považuje za neplatné a predávajúci nemusí vrátiť kupujúcemu cenu za tovar. V tomto prípade má predávajúci nárok na úhradu nákladov, spojených so zaslaním tovaru späť kupujúcemu.

  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (formát PDF )


5. DOSTUPNOSŤ TOVARU
Tovar ponúkaný v tomto internetovom obchode nemusí byť práve na sklade a informácia o jeho dostupnosti bude poskytnutá po odoslaní elektronickej objednávky. Položky objednávky, ktoré nie sú aktuálne dostupné sú ponechané v objednávke a predávajúci potvrdí ich dostupnosť po obdržaní elektronickej objednávky e-mailom alebo telefonicky. Tovar bude zaslaný po záväznom potvrdení objednávky v termíne určenom v dodacích podmienkach. Ak by sa dodacia lehota neúmerne predĺžila, predávajúci bude včas informovať kupujúceho o termíne odoslania objednávky e-mailom alebo telefonicky.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V nasledujúcom uvádzame, akým spôsobom naša spoločnosť:

MT-SPORT Trading s. r. o. echs
so sídlom Slnečná 605/6, 029 51 Lokča
IČO: 52 639 452
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 73173/L
Milan Turac – konateľ

postupuje pri spracúvaní osobných údajov v rámci spoločnosti.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), a príslušnými ustanoveniami zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v Článku 15 –22nariadenia GDPR.

Zobraziť porovnanie

BICYKLE POSIELAME ZMONTOVANÉ A NASTAVENÉ